млеко

 • 111кумис — (рус. кумыс) пијалак од превриено (ферментирано) кобилско млеко …

  Macedonian dictionary

 • 112лакталбумин — (лат. lac, lactis млеко, albumen белка) вид белковина во млекото …

  Macedonian dictionary

 • 113лактариум — (лат. lac, lactis) млекарница особено: медицинска установа во која доилките можат да набават млеко за своите доенчиња (ако самите го немаат доволно) …

  Macedonian dictionary

 • 114лактеин — (лат. lac, lactis млеко) маса слична на кајмак што се добива со испарување на млекото …

  Macedonian dictionary

 • 115лактиферен — (лат. lac, lactis, fero создаде/ создава) млечен, што дава млеко …

  Macedonian dictionary

 • 116лактовегетаријанец — (лат. lac, lactis, vegetarianus) вегетаријанец што се храни со зеленчук и со млеко и млечни производи …

  Macedonian dictionary

 • 117манделада — (гер. Mandel бадем) пијалак од бадемово млеко, јајце, шеќер и цимет или ванила …

  Macedonian dictionary

 • 118меланж — (фр. melange) 1. смеса, мешаница, 2. бело кафе, кафе со млеко 3. мешан сладолед 4. изматени јајца, кајгана …

  Macedonian dictionary

 • 119меликрат — (грч. melikraton) пијалак од млеко и мед што старите Грци им го принесувале како жртва на душите на покојниците и на подземните богови …

  Macedonian dictionary

 • 120милкшејк — (анг. milk shake) пенлива напивка од млеко, овошје или ароматични екстракти, обично со сладолед …

  Macedonian dictionary